O programu Compenso

Obchodní společnost CodeBerry Consulting, s.r.o., se sídlem: Spojovací 205/24, 190 00 Praha, IČ: 28435737, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 141313 (dále jen „Provozovatel“) tímto vydává následující:

Členské podmínky programu Compenso

(dále jen „Členské podmínky“)

Tyto členské podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Členy programu Compenso.

1. Základní pojmy

 1. Členem se rozumí každá fyzická osoba, která se na základě svého aktivního projevu vůle stala členem programu Compenso a která při tom nejednala v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání;

 2. Partnerem se rozumí každá právnická či podnikající fyzická osoba, která s Provozovatelem uzavřela Smlouvu o spolupráci v programu Compenso v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání;

 3. Programem Compenso se rozumí cashback bonusový program, který v České republice provozuje Provozovatel a jehož plné rysy jsou uvedeny na www stránkách programu Compenso či na jiných materiálech vydávaných Provozovatelem.

 4. Bonus je v penězích vyjádřená částka, která je Partnerem poskytnuta Členovi jako finanční odměna za nákup zboží či služeb u Partnera a která podléhá hospodaření dle principů programu Compenso; Členové mohou své načerpané Bonusy užívat k placení dalšího zboží či služeb u Partnerů.

 5. Účet je virtuální účet, spravovaný Provozovatelem, na kterém se kumulují a ze kterého se následně čerpají Bonusy v rámci programu Compenso.

 6. Zákaznickou kartou je plastová karta s datovým nosičem, která slouží k identifikaci Člena výhradně v rámci programu Compenso. Bez ohledu na grafické zpracování karty, jsou všechny Compenso karty vydávané Provozovatelem označeny logem Compenso. Člen může vlastnit několik Zákaznických karet Compenso přiřazených ke svému Účtu.

 7. Portál je internetová infrastruktura sloužící k online prodeji zboží nebo služeb Partnerů výhradně Členům.

 8. Kupon je poukázka na odběr zboží nebo služeb, kterou Člen získává výhradně při nákupu na Portálu.

2. Vznik a trvání členství

 1. Členství vzniká na základě aktivního projevu vůle zájemce o členství (registrací on-line, aktivací Zákaznické karty) a přijetím těchto Členských podmínek.

 2. Členství se zakládá na dobu neurčitou.

 3. Člen může své členství kdykoli ukončit, a to buď odesláním písemné výpovědi svého členství na adresu sídla Provozovatele nebo prostřednictvím www stránek programu Compenso. Členství zaniká ke dni doručení písemné výpovědi členství Provozovateli, nebo okamžikem zrušení členství na www stránkách programu Compenso.

 4. Členství se nedědí.

3. Práva a povinnosti Členů

 1. Člen je oprávněn:

  1. v plném rozsahu užívat výhody programu Compenso, získávat tak obchodní spotřebitelské výhody, účastnit se na vyhlašovaných akcích Partnerů v rámci programu Compenso a na akcích Provozovatele vyhlašovaných v rámci programu Compenso;

  2. čerpat Bonusy za nákup zboží či služeb u Partnerů nebo na Portálu;

  3. kdykoli při nákupu zboží či služeb u Partnerů nebo na Portálu užít své Bonusy k jejich částečné či úplné úhradě, až do výše svého celkového aktuálního zůstatku Účtu;

  4. zjistit stav svého Účtu, tj. zjistit aktuální výši svého Bonusu nebo stav získaných Kuponů;

  5. kdykoli svoji účast v programu Compenso ukončit, a to bez jakýchkoli sankcí.

 2. Člen je povinen:

  1. dodržovat pravidla programu Compenso stanovená v těchto Členských podmínkách;

  2. chránit Zákaznickou kartu proti jejímu zneužití;

  3. jednat vždy v souladu s pravidly programu Compenso a v souladu s těmito podmínkami.

 3. Člen se v rámci systému programu Compenso identifikuje kartou, případně svým identifikačním číslem a v případech potřeby autorizuje své úkony pomocí svého PIN.

  1. Identifikačním číslem Člena je mobilní telefonní číslo uvedené při registraci členství či aktivaci Zákaznické karty, nebo ze kterého byla odeslána aktivační SMS Zákaznické karty; Identifikačním číslem může být také číslo Zákaznické karty.

  2. PIN Člena je číselné přístupové heslo. PIN Člena je chráněný důvěrný údaj, který je člen povinen chránit proti zneužití.

4. Správa Účtu

 1. Členovi bude po celou dobu jeho členství v programu Compenso zdarma veden Účet spravovaný Provozovatelem.

 2. Člen disponuje svým Účtem pomocí svého Identifikačního čísla, kterým je číslo jeho mobilního telefonu uvedené při registraci nebo aktivaci Zákaznické karty. Na číslo mobilního telefonu Člena mohou být v některých situacích systémem odesílány ověřovací kódy formou SMS pro ověření oprávněnosti manipulace Člena s Účtem. Je proto nezbytné, aby Člen měl vždy v systému správně uvedeno své vlastní funkční číslo mobilního telefonu.

 3. Pokud dojde 5x po sobě k chybné autorizaci Člena pomocí PIN kdekoliv je PIN vyžadován, bude mu z bezpečnostních důvodů přístup na jeho Účet zablokován. Člen si může odblokovat účet na webových stránkách programu Compenso s využitím svého Identifikačního čísla.

5. Bonusy

 1. Bonusy jsou Členovi na jeho Účet připisovány zpravidla v reálném čase tak, aby je Člen mohl ihned využít k částečné či úplné úhradě zboží či služeb u Parterů; v odůvodněných případech může Provozovatel Bonusy připsat na Účet Člena až po uplynutí bezpečnostní lhůty aplikované za účelem prověření správnosti výše získaných Bonusů.

 2. Jeden každý načerpaný Bonus na Účtu může Člen v programu Compenso použít ve lhůtě 18 měsíců ode dne jeho získání u Partnera. Po uplynutí této lhůty již není možné takový Bonus v rámci programu Compenso užít a dotčený Bonus propadá. Provozovatel vždy upozorní Člena na blížící se konec uvedené lhůty.

 3. Nejnižší možný udělený Bonus činí 1 Kč a výše udělovaných Bonusů je vždy zaokrouhlována na celé koruny.

 4. Veškeré Bonusy, získané v rámci programu Compenso je možné použít výlučně v systému programu Compenso. Bonusy nelze vyměnit za žádné peněžní prostředky v jakékoli podobě či využít k placení jinde než u Partnerů.

 5. V okamžiku kdy Člen ukončí své členství v programu Compenso, veškeré jím nevyužité Bonusy na jeho Účtu propadají.

 6. Člen akceptuje, že pokud z jakéhokoli důvodu dojde ke zrušení nákupu zboží či služeb u Partnera (např. vrácení zboží), za který mu byl udělen Bonus, nevzniká mu nárok na navrácení již získaného Bonusu v programu Compenso.

6. Nákup zboží nebo služeb na Portálu Compenso

 1. Každý Člen je oprávněn nakupovat prostřednictvím Portálu a využívat své Bonusy k plné nebo částečné úhradě kupní ceny;

 2. Po ukončení nákupu na Portálu získává Člen Kupon, jenž mu je zobrazen na jeho Účtu;

 3. Každý Kupon má předem definovanou platnost, během níž lze Kupon využít k odběru zboží nebo služeb zakoupených na Portálu;

 4. Minimální platnost Kuponu je 14 dní ode dne zakoupení Kuponu; přesná doba platnosti je vždy uvedena na Kuponu;

 5. Po uplynutí doby platnosti je Kupon neplatný (expiruje) a nelze jej využít k odběru zakoupeného zboží nebo služeb;

 6. Po expiraci Kuponu (propadnutí) nemá Člen žádný nárok na vrácení kupní ceny zboží nebo služeb. Bonus získaný při nákupu dotčeného zboží nebo služeb, k nimž se vázal expirovaný kupon, Členovi zůstává v plné výši;

 7. Každý Člen je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a nevyužitý Kupon vrátit Provozovateli bez udání důvodu v období 14 dní ode dne jeho zakoupení (storno Kuponu);

 8. Storno nevyužitého kuponu ve lhůtě 14 dní od zakoupení lze provést zasláním emailu na adresu office@compenso.cz. V předmětu zprávy je Člen povinen uvést Storno kuponu, v textu pak číslo stornovaného kuponu a telefonní číslo toho účtu, z něhož byl kupon zakoupen.);

 9. Při vrácení (stornu) Kuponu je Členovi z jeho členského účtu COMPENSO odečten Bonus získaný při nákupu zboží nebo služeb, k nimž se váže vracený Kupon, a zároveň je mu na stejný účet přičtena plná kupní cena zakoupeného zboží nebo služeb, k nimž se váže stornovaný Kupon (refundace kupní cenyv plné výši). Nemá-li Člen na svém členském účtu dostatečný zůstatek nutný pro odečtení Bonusu získaného z nákupu zboží nebo služeb, k nimž se váže stornovaný Kupon, bude o chybějící část Bonusu ponížena vracená kupní cena. S vrácením kupní ceny zboží nebo služeb na jeho členský účet COMPENSO a ponížením vracené částky o případnou chybějící část odečítaného Bonusu Člen výslovně souhlasí.

 10. Při vracení zboží zakoupeného na Portálu a odebraného u příslušného Partnera prostřednictvím Kuponu v zákonné lhůtě 14 dní (viz odstoupení od kupní smlouvy dle §1829 odst. 1 a 2 Občanského zákoníku) je Člen povinen si vygenerovat Formulář pro vrácení zboží zakoupeného přes Portál. Tento formulář je ke stažení na www stánkách Provozovatele a musí být předložen Partnerovi při vracení zboží.
  Toto ustanovení se nevztahuje na storno nevyužitého kuponu na odběr zboží ve lhůtě 14 dní od jeho zakoupení (zde se uplatní postup dle písm. h.);

 11. Při vracení zboží dle písm. i. bude Členovi z jeho členského účtu odečten Bonus získaný za nákup vraceného zboží a zároveň je mu na stejný účet přičtena plná kupní cena vraceného zboží. Nemá-li Člen na svém členském účtu dostatečný zůstatek nutný pro odečtení Bonusu získaného z nákupu zboží nebo služeb, k nimž se váže stornovaný Kupon, bude o chybějící část Bonusu ponížena vracená kupní cena. S vrácením kupní ceny zboží nebo služeb na jeho členský účet COMPENSO a ponížením vracené částky o případnou chybějící část odečítaného Bonusu Člen výslovně souhlasí;

 12. Pokud Člen chce stornovat Kupon na odběr služeb, jež byly již čerpány u Partnera (příslušný Kupon byl využit), nemá Člen dle § 1837 odst. a) Občanského zákoníku na odstoupení od kupní smlouvy dle §1829 odst. 1 a 2 Obč. zák. nárok.

7. Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Člena v souvislosti s jeho členstvím v programu. Provozovatel takovéto osobní údaje zpracovává pouze pro účely provozování a dalšího rozvoje programu Compenso.

 2. Osobní údaje Člena podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění, mohou být poskytnuty pouze smluvním Partnerům programu Compenso v aktivním smluvním vztahu.

 3. Osobní data Člena nesmí být Provozovatelem ani Partnerem předávány ani zpřístupňovány žádné další straně.

 4. Člen souhlasí se zpracováváním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, rok narození, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo.

 5. Člen je oprávněn kdykoli bez nákladů odvolat svůj souhlas se zpracováváním jeho osobních údajů v rámci programu Compenso, ale akceptuje, že okamžikem odvolání souhlasu není možné bezpečně zajistit principy jeho členství, a jeho členství v programu Compenso tímto skončí.

 6. Získávání a zpracovávání osobních údajů Člena Provozovatelem probíhá vždy při plném dodržení podmínek zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění. Osobní údaje Člena jsou odpovídajícím způsobem chráněny. Členství je důvěrným údajem a seznam Členů není zveřejňován.

 7. Osobní údaje budou Provozovatelem zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 8. Partner je povinen s osobními daty Členů nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění.

 9. Po skončení partnerského smluvního vztahu s Provozovatelem není Partner oprávněn osobní data Členů poskytnutá Provozovatelem v rámci ukončeného smluvního vztahu dále uchovávat ani zpracovávat a je povinen s nimi naložit v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění.

 10. Člen potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 11. Člen souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, zejm. informací o Partnerech a nabídkách Partnerů, či o akcích a nabídkách programu Compenso nebo jeho Partnerů po dobu jeho členství v programu Compenso. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Člen kdykoli bez nákladů odvolat bez jakýchkoli důsledků pro své členství v programu Compenso.

 12. V případě, že by se Klient domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1. požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

  2. požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 13. Požádá-li Klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 14. Provozovatel jakožto správce osobních údajů členů učinil před vydáním těchto VOP oznámení k Úřadu pro ochranu osobních údajů o tom, že hodlá zpracovávat osobní údaje, a je zaregistrován pod ev. č. 00042126.

8. Technologická zařízení

 1. Za účelem realizace principů programu Compenso se mohou u Partnera používat speciální terminály Compenso, které umožňují získávání a využití Bonusů v programu Compenso. Tato zařízení vyžadují identifikaci Člena pomocí Identifikačního čísla nebo Zákaznické karty, a autorizaci pomocí PIN Terminály mohou být virtuální nebo hardwarové.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Členské podmínky jsou vyhlašovány Provozovatelem.

 2. Provozovatel je oprávněn tyto Členské podmínky změnit. Veškeré změny je Provozovatel povinen uveřejnit na www stránkách programu Compenso a o zamýšlené změně cíleně informovat každého Člena, a to nejméně 1 měsíc před datem účinnosti zamýšlené změny; Člen je oprávněn při takové změně Členských podmínek své členství okamžitě bez jakýchkoli sankcí ukončit, pokud s takovou změnou nesouhlasí. Ukončení lze provést vyplněním formuláře pro ukončení členství, jejž naleznete po přihlášení ke správě svého účtu ( https://moje.compenso.cz) v záložce Zrušit účet.

10. Platnost

 1. Tyto Členské podmínky jsou platné a účinné od 1.7.2016.